અમે આંધી વચ્ચે તણખલાંના માણસ

અમે આંધી વચ્ચે તણખલાંના માણસ;

પીળા શ્વાસની તુચ્છ ઘટનાના માણસ.

ફટાણાંના માણસ, ...

9/5/2018

Aaj Mane Morpinch Na Shukan : A Poe...

તમને ક્યારેય એવું થયું છે કે કોઈ ગીત સાંભળતા સાંભળતા એક સાથે કેટલાય ચિત્રો દોરાઈ ગયા હોય મનમાં અન...

8/27/2018
Maro Saybo - by Tushar Shukla

મોટાભાગની પત્ની કે પ્રેમિકા એવી ફરિયાદ કરતી સંભળાતી હોય છે કે એમના સાયબા મન મૂકીને વાત તો કદી કરત...

8/21/2018

Bandh Parbidiya: A masterpiece by P...

ગીતોમાં આશા હોય,પ્રેમ હોય મોટા ભાગે સારી સારી મીઠી મીઠી વાતો હોય છે.કેટલાક ગીતો એવા છે જેમાં દર્દ...

8/20/2018

Gujarati Songs for Your Monsoon Pla...

વરસાદની સીઝન ગણાય કે ના ગણાય એવી મૂંઝવણ થઇ જાય ને એવી મૌસમ છે.તમારે શું કરવું જોઈએ એજ ના સમજાય, ભ...

8/17/2018

Popular post's

Subscribe

tag's

Recent posts's