આમ રોજે ઘેરાય, નહીં વરસે...

ચૈત્ર વૈશાખ મહિનાના ઉનાળામાં સૂર્ય એની ૧૬મી કળાએ ખીલીને પૃથ્વી ઉપર પોતાની અગન પિછોડી ઓઢાડે છે ધોમ...

8/20/2018

Popular post's

Subscribe

tag's

Recent posts's