અમે આંધી વચ્ચે તણખલાંના માણસ

અમે આંધી વચ્ચે તણખલાંના માણસ;

પીળા શ્વાસની તુચ્છ ઘટનાના માણસ.

ફટાણાંના માણસ, ...

9/5/2018

Popular post's

Subscribe

tag's

Recent posts's